سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

6. ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با کیفیت زندگی سالمندان ورزشکار در دوره همه‌گیری کووید 19

فاطمه جعفری (نویسنده مسئول)، حمیده عیوض زاده، حمیدرضا اسدی

چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با شاخص­‌های کیفیت زندگی سالمندان در دوره همه­‌گیری کووید 19 بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ همبستگی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سالمندان 50 تا 70 ساله فعال در پارک­‌ها و مراکز ورزشی شهر خلخال بودند که تعداد آنها حدود 300 نفر برآورد شد. از این تعداد بر اساس جدول مورگان 100 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه­‌گیری متغیرها از پرسشنامه‌­های سلامت اجتماعی کییز و شپیرو (2004)، پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و همکاران (1997) و همچنین از پرسشنامه استاندارد 36 سوالی کیفیت زندگی SF-36 استفاده شد. براي توصیف آماري داده‌­ها از جداول توزیع فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه‌­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. داده‌­ها به کمک نرم افزار آماري  SPSS و AMOS و در سطح خطای 0/05 مورد تحلیل قرار گرفت. بین سلامت اجتماعی و سلامت روانی با شاخص­‌های کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و کیفیت زندگی توسط سلامت اجتماعی و سلامت روانی سالمندان ورزشکار در دوران بیماری کووید 19 پیش­‌بینی شد و مدل برازش قابل قبولی داشت. با توجه به این نتایج در دوران کووید 19 باید توجه بیشتری به سالمندان از طرف خانواده ها و ارگان­‌هایی چون وزارت ورزش و جوانان و بهزیستی شود.

واژگان کلیدی: سالمندان، کیفیت زندگی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی، کووید 19.

فاطمه جعفری (کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران)
حمیده عیوض زاده (کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)
حمیدرضا اسدی (کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم انسانی واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
فاطمه جعفریحمیده عیوض زادهحمیدرضا اسدی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا