سال دوم - 1402شماره چهارم - زمستان 1402

1. تعیین ارتباط بین فعالیت‌های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی در معلمان

امید صفری (نویسنده مسئول)، سارا پورجانی گدارنارکون

چکیده: هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین فعالیت‌های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی در معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان ممسنی بود. این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان ممسنی به تعداد 303 نفر بود، که از این تعداد 175 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده با محقق همکاری کردند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد فعالیت بدنی شهلایی (1390)، کیفیت زندگی نصیری و همکاران (1385) و عملکرد شغلی پترسن و همکاران (2004) بود. برای توصیف داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسيون استفاده شد. نتایج نشان داد که بين فعالیت‌های بدنی با کیفیت زندگی و عملکرد شغلی و مولفه‌های آنها در آزمودنی‌ها رابطه ی مثبت و معناداري وجود داشت و همچنین فعالیت‌های بدنی قابلیت پیش بین معنادار کیفیت زندگی و عملکرد شغلی آزمودنی‌ها را دارد.

واژگان کلیدی: فعالیت های بدنی، کیفیت زندگی، عملکرد شغلی، معلمان.

امید صفری (استادیار،گروه تربیت بدنی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران)
سارا پورجانی گدارنارکون (دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
امید صفریسارا پورجانی گدارنارکون

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا