سال اول - 1401شماره اول - بهار 1401

3. اثر 8 هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

محمود آقابگلو (نویسنده مسئول)، محسن کرامتی مقدم

چکیده: هدف کلی این پژوهش، اثر 8 هفته تمرین در آب بر شادکامی و امید به زندگانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل زنانی که مبتلا به بیماری ام اس بودند که جهت انجام درمان خود به انجمن بیماران ام اس کرمانشاه مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر زن به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق دو پرسش‌نامه استاندارد شده شادکامی آکسفورد و امید به زندگی بود. روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق پيش آزمون ـ پس آزمون گروه‌های تصادفی است. داده‌های به دست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر شاپیرو- ویلک و هم‌چنین برای مقایسه میانگین‌های پس آزمون از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری در شاخص‌های شادکامی و امید به زندگی قبل و بعد از تمرین در شرکت کنندگان مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: بیماری ام اس، تمرین در آب، شادکامی، امید به زندگی

محمود آقابگلو (کارشناس ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد واحد کرج)
محسن کرامتی مقدم (دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد اصفهان)

دریافت فایل کامل مقاله

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا