سال اول - 1401شماره اول - بهار 1401

4. مقایسه شایستگی‌های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین‌پروری

مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول)، محسن طیبی

چکیده: هدف از انجام این تحقیق مقایسه شایستگی‌های مدیریتی در اداره ورزش و جوانان استان لرستان با رویکرد جانشین‌پروری می‌باشد. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع علی _ مقایسه‌ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود، که تعداد 165 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین و سپس با استفاده روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از دو گروه مدیران و زیردستان انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته خشوعی و همکاران (2013) استفاده شد، که جهت بررسی روایی، پرسش‌نامه مورد تایید 11 نفر از صاحب‌نظران رشته مدیریت قرار گرفت. هم‌چنین پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 0/928 محاسبه گردید. از آمار توصیفی جهت توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و جهت بررسی توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها با توجه به نرمال بود داده‌ها از آزمون t مستقل برای مقایسه شایستگی‌های مدیران با زیردستان استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که میانگین تمامی شایستگی‌های مدیران فعلی از جمله ارزش‌آفرینی، توانایی تحلیل، تصميم‌گيري، دانش، سازگاري، عملکرد و توانایی ارتباط تفاوت معناداری با زیردستان دارند. اما میانگین توانایی رهبری مدیران با زیردستان تفاوت معناداری نداشت.

واژگان کلیدی: ارزش‌آفرینی، تصمیم‌گیری، توانایی تحلیل، شایستگی‌های مدیریتی، میزان دانش

مجید کرامتی مقدم (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد)
محسن طیبی (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان)

دریافت فایل کامل مقاله

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا