سال اول - 1401شماره اول - بهار 1401

5. تاثیر ذهن‌آگاهی بر گرایش به ورزش در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر

رسول علی‌پناهیان، لیلا حیدریانی (نویسنده مسئول)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف تأثیر ذهن‌آگاهی بر گرایش به ورزش در دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر انجام گرفت. روش تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر بروجرد در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از میان آن‌ها، 56 نفر به‌ صورت هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه 28 نفری (گروه آزمایش و گروه گواه) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در مرحله پیش‌آزمون، همه آزمودنی‌ها پرسش‌نامه‌های گرایش به ورزش را تکمیل کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش طی 8 جلسه 2 ساعته (هفته‌ای یک جلسه) به مدت 2 ماه به صورت گروهی مداخله ذهن‌آگاهی را دریافت کرد و گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به‌دست‌ آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و نرم‌افزار Spss نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس‌آزمون از هر دو گروه نشان داد، نمرات گرایش به ورزش گروه آزمایش در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون به‌طور معناداری بالاتر بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، مداخله ذهن‌آگاهی بر افزایش گرایش به ورزش دانش‌آموزان مبتلا به اضطراب فراگیر مؤثر است.

واژگان کلیدی: ذهن‌آگاهی، گرایش به ورزش، اضطراب فراگیر، دانش‌آموزان.

رسول علی‌پناهیان (مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی، خرم‌آباد، ایران)
لیلا حیدریانی (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
رسول علی‌پناهیانلیلا حیدریانی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا