سال اول - 1401شماره سوم – پاییز 1401

8. تاثیر تمرین NASM و عصبی عضلانی بر حس عمقی مچ پا، تعادل و قدرت بازیکنان فوتبالیست مرد مبتلا به پیچ خوردگی عملکردی مچ پا

الهه قیصری، مجتبی طاووسی، رضا اخباری (نویسنده مسئول)، امیرمهدی اخباری

چکیده: تمرینات NASM و عصبي عضلاني در بهبود حس عمقی و تعادل افراد دارای بی ثباتی مزمن مچ پا موثر است، اما اطلاعات کمی در مورد تاثیر این تمرینات بر پیچ خوردگی مچ پا آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه تمرینات NASM و عصبي عضلاني بر حس عمقی مچ پا، تعادل و قدرت بازیکنان فوتسال مرد انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی و کاربردی، 20 نفر فوتسال مرد به صورت هدفمند انتخاب و به طورتصادفی به دو گروه تمرینات NASM (10 نفر) و تمرینات عصبي عضلاني (10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات عصبي عضلانی و NASM به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. حس عمقی توسط گونیامترروی هر دو پا، تعادل پویا توسط آزمونSEBT  جهت ارزیابی کنترل تعادل بر روی پای برتر و قدرت توسط اسکوات قبل و بعد از 8 هفته تمرین برنامه تمرینی عصبی- عضلانی و NASM اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و t مستقل توسط نرم افزار spss نسخه 24 مورد تحلیل شد. سطح معناداری 0/05≥p در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد بین هشت هفته تمرینات عصبي عضلانی و NASM در حس عمقی مچ پا تفاوت معناداری وجود دارد (0/05≥p). همچنین تفاوت معنا داری در تعادل پویا دوگروه بعد از مداخله مشاهده نشد (0/05≥p). قدرت دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنا داری نبود (0/05≥p). لذا اضافه کردن تمرینات عصبي عضلاني و NASM به برنامه بازتوانی ورزشی به عنوان یک روش مقرون به صرفه، ایمن و غیر تهاجمی، می تواند باعث افزایش تعادل ،حس عمقی مچ پا و افزایش قدرت در بازیکنان مرد فوتباليست شود.

واژگان کليدی: حس عمقی، تعادل پویا، قدرت، تمرینات عصبي عضلاني، تمرینات NASM.

الهه قیصری (کارشناسی ارشد علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان)
مجتبی طاووسی (کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان)
رضا اخباری (کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه کاشان، کاشان)
امیرمهدی اخباری (دانشجوی کارشناسی علوم ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
الهه قیصریمجتبی طاووسیرضا اخباریامیرمهدی اخباری

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا