سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

3. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب استعدادهای ورزش تکواندو دختران

میثم برکتی، احسان اسداللهی (نویسنده مسئول)

چکیده: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر جذب استعدادهای ورزش تکواندو دختران انجام شد که روش پژوهش به صورت آمیخته بود. در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر جذب استعداد‌های ورزش تکواندو دختران از مصاحبه استفاده گردید و پس از مصاحبه با 18 نفر از خبرگان ورزش تکواندو داده‌ها به اشباع نظری رسید، سپس از طریق شیوه کدگذاری باز و محتوایی تحلیل داده‌ها انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 181 نفر از ملی‌پوشان استان خراسان رضوی بود و از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید که تعداد نمونه طبق جدول مورگان 91 نفر به دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از بخش کیفی صورت پذیرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS نسخه 24 و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 4 مقوله اصلی عوامل حمایت مالی، عوامل انگیزشی، توسعه زیر ساخت‌ها و عوامل مدیریتی بر جذب استعدادهای ورزش تکواندو موثر است و شاخص عوامل مدیریتی دارای بالاترین اولویت می‌باشد و همه شاخص‌ها دارای برازش خوبی هستند. با توجه به نتایج پژوهش مسئولین ورزش تکواندو می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، استعدادهای این ورزش را جذب نمایند و آینده ورزش قهرمانی در این رشته را درخشان نمایند.

واژگان کلیدی: مدیریت استعداد، سرمایه انسانی، استعداد، تکواندو، ورزش حرفه‌ای.

میثم برکتی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گلبهار)
احسان اسداللهی (استادیار، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
میثم برکتیاحسان اسداللهی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا