سال اول - 1401شماره دوم – تابستان 1401

3. رابطه مدیریت دانش و بهره‌وری معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت با نقش میانجیگری خلاقیت و جو سازمانی

محمدرضا کارگربرزی، مصطفی رشیدی نیا (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از این پژوهش رابطه مدیریت دانش با بهرهوری معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت از طریق میانجی‌های خلاقیت و جو سازمانی بود. روش تحقیق از نوع توصيفي – همبستگي بود. جامعه آماری پژوهش معلمان تربیت‌بدنی شهر رشت (210 نفر) تشکیل می‌دادند نمونه آماری برابر با جامعه انتخاب شد (روش تمام شمار). ابزار پژوهش شامل 4 پرسشنامه بهره‌وری هرسی و همکاران (1994)، مدیریت دانش شرون لاوسون (2003)، جو سازمانی سوسمن و دیپ (1989)، خلاقیت صادقی مال امیری (1388) بود و از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار SMART PLS 3 جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده استفاده گردید روایی محتوای ابزار توسط اساتید و پایایی ترکیبی با نرم‌افزار PLS به ترتیب (0/902، 0/968، 0/923 و 0/898) بررسی و تائید گردید. از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS جهت تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدیریت دانش با بهره‌وری (12/860 = t-value؛ 0/629= R)، مدیریت دانش با جوسازمانی (13/733 =t-value ؛ 0/666 = R)، خلاقیت با بهره‌وری (3/092 = t-value؛ 0/139 = R) و جو سازمانی و بهره‌وری (5/320 =t-value ؛ 0/275 = R) رابطه معنی‌داری وجود دارد؛ رابطه مدیریت دانش با خلاقیت (0/301 =t-value؛ 0/035 = R) معنی‌دار نبود. در نتیجه جهت افزایش بهره‌وری، حرکت در مسیرهای منتهی به افزایش دانش در جو سازمانی پویایی امکان دارد که کارکنان آن در مواجهه با مشکلات از اعمال نگرش‌های جدید هراسی نداشته باشند تا بر مشکلات موجود بر سر راه بهره‌وری چیره شوند.

واژگان کلیدی: بهره‌وری، مدیریت دانش، جو سازمانی، خلاقیت، معلمان تربیت بدنی.

محمدرضا کارگربرزی (کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران)
مصطفی رشیدی نیا (کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
محمدرضا کارگربرزیمصطفی رشیدی نیا

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا