سال دوم - 1402شماره دوم - تابستان 1402

1. بررسی و مقایسه سطح دانش تغذیه‌ای، عادات غذایی، دانش مکمل‌ها و دوپینگ‌ها در بازیکنان و مربیان فوتبال

حافظ فرجی (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه سطح دانش تغذیه‌ای، عادات غذایی، دانش مکمل‌ها و دوپینگ‌ها در بازیکنان و مربیان فوتبال است. این پژوهش با توجه به هدف آن جز پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. یعنی در طبقه بندی پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی – پیمایشی می‌باشد. با توجه به زمان جمع آوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های مقطعی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی بازیکنان و مربیان دارای مدرک معتبر فدراسیون فوتبال در استان کردستان تشکیل خواهند داد. با توجه به محدود بودن جامعه ی مورد بررسی (ورزشکاران و مربیان) تمامی جامعه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. حجم نمونه تحقیق با توجه به اطلاعات 150 نفر می‌باشند. ابزار گرد آوری داده‌های تحقیق پرسشنامه دانش تغذیه ای بزرگسالان آزاد بخت و همکاران (1390) و پرسشنامه عادات غذایی پارامنتر و واردل (1999)، پرسشنامه مکمل‌ها (محقق ساخته با 18 سوال و طیف لیکرت خیلی کم تاخیلی زیاد) و پرسشنامه دانش دوپینگ توسط کاندریک و همکاران( 2013) می‌باشند. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ که به ترتیب 78%، 86%، 95% و 84% بودند و روایی آن به وسیله خبرگان تایید شد به طوری که پرسشنامه‌ها به سه خبره و استاد دانشگاه نشان داده شد. همچنین نرم افزار به کار گرفته شده در این تحقیق SPSSنسخه 25 بوده است. همچنین از آزمون تی مستقل و آزمون میانگین دو جامعه استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح دانش تغذیه‌ای، عادات غذایی، دانش مکمل‌ها و دوپینگ‌ها در بازیکنان و مربیان فوتبال مناسب است ولی تفاوت محسوسی بین آن‌ها وجود دارد.

واژگان کلیدی: دانش تغذیه‌ای، عادات غذایی، دانش مکمل‌ها ، دانش دوپینگ‌ها، بازیکنان و مربیان فوتبال

حافظ فرجی (کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان، کردستان، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
حافظ فرجی

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا