سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

3. رابطه سبک‌های رهبری مربیان کشتی با انگیزش موفقیت کشتی‌گیران رده‌های سنی مختلف

رضا رضائی (نویسنده مسئول)، جواد شهلایی باقری، غلامعلی کارگر

چکیده: هدف پژوهش، تعیین میزان رابطه سبک‌های رهبری مربیان با انگیزش موفقیت کشتی‌گیران رده‌های سنی مختلف بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کشتی‌گیران برتر آزادکار رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان همدان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 120 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به‌صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها پرسشنامه مقیاس رهبري در ورزش چلادورای (LSS) و پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS) بود. پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتیب 0.75 و 0.89 بدست آمد. براي تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری  p≤0.05، آزمون F و آزمون Z فیشر) استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک‌های رهبری مربیان بر انگیزش موفقیت کشتی‌گیران تاثیر مثبت معنی‌دار دارد. رفتار حمایت اجتماعی بیشترین و رفتار آمرانه کمترین رفتار استفاده شده توسط مربیان بود. بین رفتارهاي آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و دموکراتیک با انگیزش موفقیت ارتباط مثبت معنی‌دار؛ و بین رفتار آمرانه با انگیزش موفقیت رابطه منفی معنی‌داري وجود داشت. بنابراین به مربیان پیشنهاد می‌شود بیشتر از سبک حمایت اجتماعی و کمتر از سبک آمرانه استفاده کنند.

واژگان کلیدی: رابطه، سبک رهبری، کشتی، انگیزش و موفقیت.

رضا رضائی (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)
جواد شهلایی باقری (دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)
غلامعلی کارگر (دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
رضا رضائیجواد شهلایی باقریغلامعلی کارگر

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا