سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

8. شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی استان کرمانشاه

زینب نوری، محسن پروانه روش، شیرین زردشتیان (نویسنده مسئول)

چکیده: هدف از پژوهش حاضر شناسایی احکام مدنی و کیفری معلمان و مربیان ورزشی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان دادگستری، قضات و مدیران مدارس استان کرمانشاه بود. از روش نمونه‌گیری گلوگه برفی استفاده شد. ابزار تحقیق مصاحبه بود که از 12 نفر به عمل آمد. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه‌شوندگان و سپس اساتید متخصص، تأیید گردید. و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 0.87 بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش نظریه داده-بنیاد استفاده شد.
یافته¬های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر مسئولیت مدنی و کیفری معلمان و مربیان در قالب 3 مقوله اصلی دسته‌بندی شدند. مقوله‌ها شامل: تجهیزات و محیط نامناسب، ویژگی‌ها و رفتارهای دانش آموزان و عامل مربیان و معلمان می‌باشند. که این 3 مورد خود شامل 6 مفهوم و 58 عامل یا کد باز هستند. بر اساس یافته‌های این پژوهش نتیجه می‌گیریم به منظور افزايش آگاهي حقوقي مربيان و معلمان استان کرمانشاه به عنوان نماينده مربيان ورزش كشور، می‌بایست زمينه‌ها و فرصت‌های متنوع يادگيري براي آن‌ها محیا گردد تا بتوانند از خطرات احتمالی مصون بمانند.

واژگان کلیدی:. مسئولیت، مدنی، کیفی، معلمان، مربیان ورزشی

زینب نوری (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، رازی، ایران)
محسن پروانه روش (کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، رازی، ایران)
شیرین زردشتیان (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، رازی، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
زینب نوریمحسن پروانه روششیرین زردشتیان

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا