سال دوم - 1402شماره اول - بهار 1402

5. بازشناسایی و اولویت‌بندی مولفه‌های اثرگذار بر توسعه سوارکاری تفریحی در دامغان

یونس وزیری، جلال جمالی نسب (نویسنده مسئول)، علی شورگشتی، محمدعلی عاطفی، حسن صادق‌پور

چکیده: هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از نوع سوارکاری در دامغان بود. این تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 20 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران شامل (مالکین باشگاه‌های سوارکاری، مسئولان، کارشناسان، سوارکاران، مربیان و داوران حوزه ورزش سوارکاری استان سمنان) بودند. روش نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای تصادفی می‌باشد. ابزار پژوهش که پرسشنامه براساس روش تصمیم‌گیری سلسله مراتبی (AHP) بوده است،‌ براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (0.79=α) تأیید گردید. از طریق تکنیک دلفی و با استفاده از روش وزن‌دهی (9 عاملی) اقدام به اولویت‌بندی معیارهای پژوهش گردید. بر این اساس، 5 معیار اصلی شامل برنامه‌ریزی و مدیریت، زیرساخت‌ها و تجهیزات، فرهنگی – اجتماعی، بازاریابی و تبلیغات،‌ قوانین و مقررات و 36 معیار فرعی تنظیم گردید. وزن نهایی معیارها براساس هدف پژوهش بدین شکل تعیین گردید که معیار «برنامه‌ریزی و مدیریت» با بیشترین وزن (24.288) حایز رتبه اول شده است. پس از آن معیار «قوانین و مقررات» با وزن 11.04 قرار دارد. در رتبه سوم، معیار «زیرساخت‌ها و تجهیزات» قرار دارد با وزن 5.577 و سپس، معیار «فرهنگی و اجتماعی» با وزن 5.577 و در نهایت معیار «بازاریابی و تبلیغات» با وزن 2.378 قرار دارد.

واژگان کلیدی: توسعه ورزش، سوارکاری، اولویت‌بندی، مولفه‌های اثرگذار، دامغان.

یونس وزیری (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)
جلال جمالی نسب (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)
علی شورگشتی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)
محمدعلی عاطفی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)
حسن صادق‌پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
یونس وزیریجلال جمالی نسبعلی شورگشتیمحمدعلی عاطفیحسن صادق‌پور

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا