سال اول - 1401شماره چهارم – زمستان 1401

7. ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اوقات فراغت دانش‌آموزان

محسن کرامتی مقدم(نویسنده مسئول)، لیلا حیدریانی، مجید کرامتی مقدم

چکیده: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه اوقات فراغت دانش‌آموزان انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحلیل عاملی تاییدی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان شهر خرم آباد در سال 1401 در سطح شهر و مدارس فوتبال و آموزشگاه‌های هنری، کانون‌های زبان، کانون های فرهنگی – تربیتی و … بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 237 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد پرسشنامه اوقات فراغت دانش‌آموزان تحلیل عاملی شده دارای 12 سوال و 4 مؤلفه (دغدغه مالی- معیشتی؛ دغدغه تربیتی- آموزشی؛ سبک زندگی مدرن و شهری؛ علاقه و استعداد فرزند) بوده و از لحاظ روان سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخوردار است. از پرسشنامه تحلیل عاملی شده اوقات فراغت دانش‌آموزان، می‌توان برای مطالعات مربوط به اوقات فراغت دانش‌آموزان استفاده کرد.

واژگان کلیدی: ساخت، اعتباریابی، اوقات فراغت، دانش‌آموزان.

محسن کرامتی مقدم (دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد اصفهان)
لیلا حیدریانی (دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران)
مجید کرامتی مقدم (دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد)

دریافت فایل کامل مقاله

گرد آورنده
محسن کرامتی مقدملیلا حیدریانیمجید کرامتی مقدم

فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی

فصلنامه علمی «تربیت بدنی و علوم ورزشی»، با مجوز پروانه انتشار رسمی به شماره 91609 مورخ 1400/12/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر مي‌شود. این مجله با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور به انتشار مقالات علمی در زمینه پژوهش در رشته‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی می‌پردازد. هدف این مجله، توسعه، تعمیق نگرش‌ها و پژوهش‌های مرتبط با محورهای مجله، ارائه و اشاعه آنها به مخاطبان است.
دکمه بازگشت به بالا